Dnes je:
Streda 28.02.2024
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KÚA

Spoločnosti

KU FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

predmety katedry

Prednáška z 10. 10. 2012

Prvá kapitola z cvičebnice

TEST VSTUPNÝCH VEDOMOSTÍ
Mal by sa ho zúčastniť každý študent, ale hodnotenie bude robené hromadne, za všetkých študentov v ročníku. Odpovede nebudú mať vplyv na hodnotenie na skúške na konci roku.

INTERAKTÍVNE PRÍKLADY KU SKÚŠKE

Výpočet rezervy na demontáž, likvidáciu a rekultiváciu

Termíny výkazov priebežnej účtovnej závierky

Výpočet sadzby dane pre účely priebežnej účtovnej závierky

Zmeny účtovných odhadov

Zmena bilančnej politiky

Dlhodobý majetok určený na predaj

Dlhodobý majetok

PREDNÁŠKY:

1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň 4. týždeň 5.týždeň 6. týždeň 7. týždeň

8. - 9. týždeň 10. týždeň 11. týždeň 12. týždeň

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anglicko-slovenský terminologický slovník:
assets = aktíva, majetok
balance-sheet = súvaha
balance-sheet date = súvahový deň
contract = zmluva
cost = obstarávacie náklady
equity = vlastné imanie
expenses = náklady
financial instruments = finančné nástroje
financial statements = účtovná závierka
framework = koncepčný rámec
goods = výrobky na predaj
income = výnosy
income taxes =  daň z príjmov
inventories = zásoby
liabilities = dlhy, záväzky
measurement = oceňovanie
merchandise = tovar
net income = výsledok hospodárenia
price = cena
profit or loss = výsledok hospodárenia
provision = rezerva
related parties = spriaznené strany
revenues = výnosy z bežnej činnosti
reporting period = účtovné obdobie
sales = tržby
stage of completion = stupeň dokončenia
statement of financial position = výkaz finančnej situácie (obsahovo zhodný so súvahovou)
statemen of changes in equity = výkaz zmien vlastného imania
statement of comprehensive income = výkaz komplexného výsledku
value added tax = daň z pridanej hodnoty
through profit or loss = výsledkovo
work-in-process (WIP) = nedokončená výroba

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné