Dnes je:
Pondelok 25.09.2023
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KÚA

Spoločnosti

KU FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

diplomové a bakalárske práce

presmerovanie

Postup pre výber témy diplomových prác (1. ročník II. stupňa)
http://www.fhi.sk/files/dekanat/inzinieri/DP-AIS.pdf

 


Pokyny k označovaniu a odovzdávaniu záverečných prác LS 2015/2016
bakalárske práce
Evidenčné číslo: 103002/B/2016/číslo preukazu študenta
Študijný  program: Účtovníctvo
Študijný odbor: Účtovníctvo
diplomové práce
Evidenčné číslo: 103002/I/2016/číslo preukazu študenta
Študijný  program: Účtovníctvo a audítorstvo
Študijný odbor: Účtovníctvo

Práca sa odovzdáva na Katedru v 3 vyhotoveniach + 1 CD/DVD. Súčasťou vytlačenej a zviazanej práce je "Zadanie záverečnej práce" z AIS, ktoré Vám poskytne vedúci Vašej záverečnej práce. Po nahratí práce do AIS je potrebné vytlačiť:
3x Analytický list
3x Licenčná zmluva o použití ZP (študent doplní údaje o vedúcom záverečnej práce, ktorý zastupuje školu vo zmluvnom vzťahu)
3x Licenčná zmluva o použití diela (študent doplní údaje o vedúcom záverečnej práce, ktorý zastupuje školu vo zmluvnom vzťahu)
Písomné čestné vyhlásenie autora o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej alebo neperiodickej publikácie (len ak nastala uvedená skutočnosť)
Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (ak o to študent žiada)

Postup pri odovzdávaní zaverečných prác:
Študent odovzdá vedúcemu záverečnej práce:
1x záverečná práca
1x licenčná zmluva o použití ZP
1x licenčná zmluva o použití diela
1x analytický list
Študent odovzdá na sekretariáte Katedry účtovníctva a audítorstva v termíne a čase na to určenom:
2x záverečná práca + 1x CD/DVD
1x licenčná zmluva o použití ZP (podpísaná vedúcim záverečnej práce)
1x licenčná zmluva o použití diela (podpísaná vedúcim záverečnej práce)
2x analytický list
Písomné čestné vyhlásenie autora o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej alebo neperiodickej publikácie (len ak nastala uvedená skutočnosť)
Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (ak o to študent žiada)
Študent si necháva:
1x licenčná zmluva o použití ZP (podpísaná vedúcim záverečnej práce)
1x licenčná zmluva o použití diela (podpísaná vedúcim záverečnej práce)
1x analytický list, na ktorom Katedra potvrdila prevzatie záverečnej práce


Zmena vedúceho záverečnej práce - študenti kontaktujte nového vedúceho práce v čase konzultačných hodín.


Komplexné informácie na úspešné napísanie záverečnej práce nájdete na:  http://fhi.sk/sk/zaverecne-prace. Samozrejme, pri záverečnej práci ide predovšetkým o obsah - ale ako pri každej inej publikácii, aj tu je potrebné dodržať aj isté formálne pravidlá.


(30. 04. 2012) V diplomových prácach sa uvádzajú pri názve študijného programu iba prvé štyri (4) číslice a to podľa vyhlášky Štatistického úradu http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/PKvs/vyh114_11.pdf  Klasifikácia Štatistického úradu nezodpovedá klasifikácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale bez ohľadu na to uvádzajte študijné programy (ktoré sú pre potreby vyhlášky zhodné so študijnými odbormi)  ktoré študujete - teda buď Účtovníctvo a audítorstvo alebo Účtovníctvo a finančné riadenie.

(07.11.2009) Pokyny k zapisovaniu témy diplomových prác v AIS (veľkosť súboru > 3 MB)


 

Interná smernica č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach

Vzor abstraktu v nemeckom jazyku

Vzor abstraktu v anglickom jazyku

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné