Dnes je:
Pondelok 24.06.2024
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

švoč

Študentská vedecká a odborná činnosť  

Pre aktuálne informácie o ŠVOČ navštívte novú stránku FHI!

 

 

 


 

Staršie!

Vyhodnotenie fakultného kola ŠVOČ
    komisia č. 2
(KMA, KOVE, KŠ)

Súťaž ŠVOČ sa uskutočnila dňa 23.4.2015, v čase od 9:00 do 13:30 hod. Súťaže (v rámci komisie č. 2, FHI) sa zúčastnilo 11 študentov bakalárskeho štúdia a 2 práce boli prezentované študentami inžinierskeho štúdia.
Práce boli kvalitné, väčšine študentov sa podarilo vystihnúť podstatu a prínos svojej práce. Obidve práce, prezentované na inžinierskom stupni štúdia, boli na výbornej úrovni, rovnako ako niektoré z prác bakalárskeho stupňa štúdia, pretože v nich boli použité poznatky a metódy nad rámec ich doterajšieho štúdia. Viacerí súťažiaci vo svojej práci pokračujú ďalej a svoje predstavy prezentovali aj pred komisiou.
Komisia pri hodnotení prác brala do úvahy všetky okolnosti tak, ako jej ukladá súťažný poriadok (aktuálnosť témy, prínos práce a jej výsledky, úroveň prezentácie, atď.). Po zvážení všetkých okolností bolo stanovené nasledujúce poradie študentov a ich súťažných prác:

I. stupeň štúdia

  1. Hancková M.: Analýza stavebnej produkcie na Slovensku v roku 2013.
    (M. Hancková, ako študentka bakalárskeho štúdia, použila na spracovanie problematiky zhlukovú metódu, ktorá sa na bakalárskom stupni štúdia nevyučuje, rovnako ako softvér SAS, v ktorom údaje spracovala. Jej prezentácia bol presvedčivá, na otázky reagovala pohotovo a preukázala výbornú znalosť problematiky)
  2. Danišová A.: Analýza cestovného ruchu na Slovensku v roku 2013.
  3. Strežo M.: Useknuté rozdelenia a ich využitie v praxi.

II. stupeň štúdia

  1. Vanko P.: Analýza materiálnej deprivácie slovenských domácností na základe databázy EU SILC 2012.
    (P. Vanko preukázal schopnosť využitia širokej škály štatistických metód na spracovanie riešenej problematiky, suverénnym spôsobom prezentoval podstatné výsledky a reakciou na položené otázky preukázal nadhľad a schopnosť výstižne interpretovať a porovnať výsledky dosiahnuté pomocou rôznych metód)
  2. Kalina L., Hlávka J., Kočický M., Gergelová M., Hanková Z.: Dotazníkový prieskum: Voľný čas mladých ľudí.

 Ďakujeme všetkým za účasť, za zaujímavé a prínosné práce, a samozrejme - víťazom srdečne blahoželáme.


 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné