Dnes je:
Nedeľa 26.05.2024
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KÚA

Spoločnosti

KU FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

zamestnanci katedry

doc. Ing. Ladislav Kareš, PhD.

email: kares@euba.sk,
kancelária: E7.26
telefón: (+421 2) 672 95 5776
klapka: 5776

Vedecká orientácia:

účtovníctvo, audítorstvo

Pedagogická činnosť:- garant odborného predmetu - 6

1. garant predmetu - Audítorstvo 1 (výuka v 4. ročníku)
2. garant predmetu - Audítorstvo 2 (výuka v 5. ročníku)
3. garant predmetu - Audítorstvo 3 (výuka v 5. ročníku)
4. garant predmetu - Zabezpečenie kontroly kvality auditu (výuka v 5. ročníku)
5. garant predmetu - Zabezpečenie kontroly kvality auditu (doktorandi)
6. garant predmetu - Auditing (doktorandi)
7. garant predmetu - Správa audítora (výuka v 5.ročníku)

Vzdelanie:

1979 – 1983
Fakulta riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave,
odbor Ekonomické informácie a kontrola
Záverečná skúška: Štátna záverečná skúška
Dosiahnutá kvalifikácia vysokoškolská, priznanie titulu inžinier

1987 - 1993
Externá vedecká ašpirantúra na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave vo vednom odbore 62-02-9 Teória riadenia a plánovania
Vedecká hodnosť kandidáta ekonomických vied – CSc. – získaná v roku 1993 na základe obhajoby dizertačnej práce
Téma dizertačnej práce: Metodologické prístupy k oceňovaniu v trhovej ekonomike.
1997
Osvedčenie na oprávnenie používať vedecko – akademickú hodnosť „philosophiaedoctor“ – PhD.

2004
Menovanie docentom pre vedný odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní
Habilitácia sa uskutočnila na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Habilitovanou prácou Audit, jeho podstata, ciele a metódy.

Zamestnanie:

1983 – doteraz
Vysoká škola ekonomická v Bratislave, neskôr Ekonomická univerzita v Bratislave
Katedra evidencie Fakulty riadenia, neskôr Katerda účtovníctva Fakulty hospodáreskej informatiky

1983 – 1986 asistent

1986 – 2004 odborný asistent (súčasne 1987 – 1993 externá ašpirantúra)
2004 docent

Ďalšie absolvované vzdelávacie aktivity

audítor – člen Slovenskej komory audítorov od roku 1994

člen Národnej riadiacej komisie pri vláde SR pre oblasť medzinárodných audítorských štandardov od roku 2002

Výber z publikačnej činnosti
r

a) vedecké monografie (počet / AH) - 7 / 58

1. Kareš, L.: Audítorstvo. Bratislava: Elita, /14 AH/ 1998. ISBN 80-8044-055-7
2. Kareš, L., Bolgáč, J., Vépyová, M.: IAS – Medzinárodné účtovné štandardy. Bratislava: Súvaha, /4 AH/ 2003. ISBN 80-88727-55-3
3. Kareš, L.: ISA – Medzinárodné audítorské štandardy. Bratislava: Súvaha, /5 AH/ 2003. ISBN 80-88727-71-5
4. Kareš, L., Krišková, P.: Správa audítora. Súvaha. Bratislava. /8 AH/ 2013 ISBN 987-80-89265-23-7
5. Kareš, L.: Audítorské postupy. WoltersKluwer. Bratislava 2014 /9 AH/ ISBN 978-80-8168-061-8
6. Kareš, L., Krišková, P., Kňažková V.: Audítorská dokumentácia. WoltersKluwer Bratislava 2014 /13 AH/ ISBN 978-80-8168-145-5
7. Kareš. L.: Teória auditu. WoltersKluwer Bratislava 2015 /9AH/ ISBN 978-80-8168-149-3  

 b) pôvodné vedecké a odborné práce v časopisoch

- vo vedeckých časopisoch karentovaných - 1
1. Baštincová, A., Kareš, L.: Hospodársky výsledok v účtovníctve podnikateľov na Slovensku a v medzinárodných účtovných štandardoch. Ekonomický časopis 6 – 2002. s. Bratislava: Ústav Slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, /17 s./ 2002. ISSN 0013-3035

- vo vedeckých časopisoch nekarentovaných - 47

- v odborných časopisoch - 105
 
c) príspevky publikované v zborníkoch

- domáce konferencie - 41

- zahraničné konferencie - 10

d) odborné práce a iné odborné vystúpenia - 89

e) citácie a ohlasy
- citácie v zahraničných publikáciách - 8
- citácie v domácich publikáciách - 57
- iné ohlasy a odkazy v domácich a zahraničných publikáciách - 6

f) ukončené grantové a iné výskumné úlohy

- zodpovedný riešiteľ (zástupca) - 2 + 1

1. Vépyová, M.: (Kareš, L.: - zástupca): Implementácia účtovných, kontrolných a audítorských postupov z hľadiska transformácie a harmonizácie ekonomických procesov účtovných jednotiek. - interný grant č.170013 / 02. Bratislava 2002 – 2003.

2. Vega – Kareš a kolektív – Metodologické aspekty účtovníctva, audítorstva a kontroly v mikroekonomickom prostredí s dôrazom na potreby teóriea praxe v kontexte národných a nadnárodných požiadaviek. 2008-2010

3. Vega – Kareš a kolektív - Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie.2013-2015

- spoluriešiteľ - 7

1. Kolektív, Kareš, L.: Chozrasčot ako súčasť mechanizmu zdokonalenej sústavy plánovitého riadenia NH. Princíp fungovania jeho článkov a identifikácia chozrasčotnej sféry. ŠPEV 902-533-107/01. Bratislava: ES VŠE, 1987.

2. Kolektív, Kareš, L.: Metodické a programové zabezpečenie využitia výpočtovej techniky vo výučbe odborných predmetov na študijnom odbore EIK. RŠ-VII-1-06-1/10. Bratislava ES VŠE, 1987.

3. Kolektív, Kareš, L.: Chozrasčot ako súčasť mechanizmu zdokonalenej sústavy plánovitého riadenia NH. Princíp fungovania jeho článkov a identifikácia chozrasčotnej sféry. Záverečná správa. ŠPEV 902-533-107/01. Bratislava: ES VŠE, 1990.

4. Kolektív, Kareš, L.: Zobrazenie hodnotových vzťahov v trhovej ekonomike v systéme účtovníctva, kalkulácií a rozpočtovníctva, tvorba a uplatnenie uceleného kontrolného systému podniku v podmienkach automatizovaného spracovania informácií – výskumná úloha KU, Bratislava, 1990.

5. Kolektív, Kareš, L.: Vnútorný kontrolný systém v audítorstve pre využívanie informácií z účtovníctva. Účtovný informačný systém a audítorská činnosť z hľadiska možností zdokonalenia v súlade s medzinárodnými normami. Záverečná správa. Výskumná úloha v rámci interného grantu č. 0212/1996. Bratislava, 1998.

6. Kolektív, Kareš, L.: Aplikácia medzinárodných účtovných štandardov vo výučbe účtovníctva na vysokých školách ekonomického zamerania. Výskumná úloha KEGA č. 3/2047/04

7. Kareš, L.: Správa audítora – špecifický nástroj komunikácie akciovej spoločnosti s akcionármi. In. Elena Šúbertová a kolektív.: Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky. Projekt Vedeckej grantovej agentúry: Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky – rozvoj podnikania ako nevyhnutné súčasť zvýšenia životnejúrovne v regiónoch SR – projekt VEGA 128 Reg.číslo 1/1251/04.

Kritériá

Odporúčané
profesor

Skutočnosť
profesor

I. Pedagogická činnosť

   

- pedagogická prax v danom odbore

10

31

- učebnice

1/5

2/46

- skriptá

5/20

19/90

- počet diplomantov

25

175

- garant odborného predmetu

1

7

- počet doktorandov

2

3 (+2)

II. Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

   

a) vedecké monografie

2/6

7/58

b) pôvodné vedec. a odbor. práce v časopisoch spolu

25

153

- vedecké časopisy karentované

2

1

- vedecké časopisy nekarentované

15

47

- odborné časopisy

8

105

c) príspevky publikované v zborníkoch spolu

20

50

- domáce konferencie

15

41

- zahraničné konferencie

5

9

d) odborné práce a iné odborné vystúpenia

20

89

e) citácie a ohlasy spolu

30

71

- citácie v zahraničných publikáciách

5

8

- citácie v domácich publikáciách

20

57

- iné ohlasy a odkazy v publikáciách

5

6

f) ukončené grantové a iné výskumné úlohy spolu

7

9(1)

- zodpovedný riešiteľ

2

2(1)

- spoluriešiteľ

5

7

SPOLU

 

395

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné