Dnes je:
Nedeľa 26.05.2024
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

doc. Ing. Ľubica Sipková, PhD.

 
Vedecká orientácia:

Štatistická analýza sociálnej situácie v spoločnosti: chudoby, nerovnosti a sociálneho vylúčenia. Pravdepodobnostné modely príjmov. Štatistika na báze kvantilov. Štatistická indukcia a Poriadkové štatistiky (Order statistics). Pravdepodobnostné modelovanie inverznými distribučnými funkciami – kvantilové modely a simulácie. Zovšeobecnené lambda rozdelenie (Generalized Lambda Distribution – GLD). Neparametrické metódy štatistiky.

Pedagogická činnosť:

Štatistika, Štatistická indukcia, Kvantilové modely a simulácie, Kvantilové metódy
>> podklady k vyučovaným predmetom

Vedecká činnosť

Vedúca projektu:
IGP 21 na EU
: Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku, FHI (2008 – 2009)

Spoluriešiteľka projektov:

 1. IGP 0215/97 Makroekonomická analýza nezamestnanosti, FHI (1998)
 2. IGP 0233/00 Analýza ukazovateľov sociálno-ekonomického rozvoja z pohľadu regiónov SR, FHI (2000)
 3. IGP 0219/03 Analýza ukazovateľov sociálno-ekonomického rozvoja z pohľadu regiónov v SR, FHI (2003 – 2005)
 4. VEGA 1/4586/07 Modelovanie sociálnej situácie obyvateľstva a domácností v Slovenskej republike a jej regionálne a medzinárodné porovnania (2007 – 2009)
 5. GAČR 402/09/0515 Analýza a modelování finančního potenciálnu českých (slovenských) domácností, ČR (2009 – 2010)
 6. VEGA 1/0127/11 Priestorová distribúcia chudoby v Európskej únii (2011 – 2014)
 7. VEGA 2/0026/15 Príjmová stratifikácia a perspektívypolarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030 (2015 – 2017)
 8. VEGA 1/0092/15 Moderné prístupy k navrhovaniu komplexných štatistických prieskumov (2015 – 2017)
Vzdelanie a kvalifikácia:

Vybraná publikačná činnosť

 1. SIPKOVÁ, Ľ. - SODOMOVÁ, E.: Modelovanie kvantilovými funkciami. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 175 s. ISBN 978-80-225-2346-2
 2. PACÁKOVÁ, V. a kol.: Štatistické metódy pre ekonómov. (kap. 6: Časové rady, s. 249-328). Bratislava : Iura Edition. ISBN 978-80-8078-284-9, 2009, 405 s.
 3. PACÁKOVÁ, V. a kol.: Štatistická indukcia pre ekonómov. (kap. 6: Neparametrické testy, s. 249-328). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - 317 s. [20,558 AH]: príl. - ISBN 978-80-225-3382-9
 4. SIPKOVÁ, Ľ.: Kvantilové metódy : (praktikum). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 139 s. ISBN 978-80-225-3589-2.
 5. PACÁKOVÁ, V., SIPKOVÁ, Ľ., SODOMOVÁ, E.: Štatistické modelovanie príjmov domácností v Slovenskej republike. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2005. ISSN 0013-3035, 2005, roč. 60, č. 9 (2012), s. 918-934. (2012).
 6. PACÁKOVÁ, V. - LINDA, B. - SIPKOVÁ, Ľ.: Rozdelenie a faktory najvyšších miezd zamestnancov v Slovenskej republike. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2012. ISSN 0013-3035, 2005, roč. 53, č. 4, s. 427-439
 7. PACÁKOVÁ, V. - SIPKOVÁ, Ľ.: Generalized lambda distributions of household´s incomes. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. ISSN 1212-3609, 2007, roč. 10, č. 1, s. 98-107
 8. SIPKOVÁ, Ľ.: Zovšeobecnené lambda rozdelenie a odhad jeho parametrov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. ISSN 1336-3514, 2004, roč. 2, č. 1, s. 107-128.
 9. SIPKOVÁ, Ľ.: Modelovanie príjmov domácností zovšeobecneným lambda rozdelením. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2005. ISSN 1336-3514, 2005, roč. 3, č. 1, s. 90-104
 10. SIPKOVÁ, Ľ.: Prehľad teoretických východísk merania príjmovej nerovnosti. In Slovenská štatistika a demografia. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2004. ISSN 1210-1095, 2004, roč. 14, č. 3, s. 36-49
 11. LABUDOVÁ, V., SIPKOVÁ, Ľ.: Facts of poverty in Slovakia. In Statistics in management of social and economic development : 14th ukrainian-polish-slovak scientific conference. Odesa : PALMIRA, 2008, s. 40-48
 12. PACÁKOVÁ, V., SIPKOVÁ, Ľ.: Modelovanie extrémnych škôd pomocou kvantilových funkcií. Zborník príspevkov 4. vedeckého seminára Poistná matematika v teórii a v praxi, Bratislava, 2003, s. 75-79, ISBN 80-225-1771-2
 13. SIPKOVÁ, Ľ.: Quantile-based perspective on common statistical ideas. In Education of quantitative mathematical-statistical methods at the universities of economics referring to future needs. Scientific seminar. Education of quantitative mathematical-statistical methods at the universities of economics referring to future needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian scientific seminar. Bratislava : Faculty of Economic Informatics University of Economics in Bratislava, 2006. ISBN 978-80-225-2329-5, s. 105-116
 14. SIPKOVÁ, Ľ.: Nový prístup-nové možnosti štatistického modelovania, alebo ako "ušiť" pravdepodobnostný model na mieru. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. ISSN 1336-7420, 2007, roč. 3, č. 6, s. 147-151
 15. SIPKOVÁ, Ľ.: Korešpondenčná analýza miezd mužov a žien v SR podľa SILC 2007 In: Finanční potenciál domácností 2009 : pracovní seminář pořádaný v rámci řešení projektu GAČR č. 402/09/0515 , 11. prosince 2009, Jindřichův Hradec : Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu, 2009. ISBN 978-80-245-1625-7
 16. SIPKOVÁ, Ľ.: Viacrozmerná regionálna analýza rodových mzdových rozdielov v sociálno-demografických štruktúrach obyvateľov SR podľa EÚ-SILC 2007. In: Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2848-1. s. 45-86
 17. PACÁKOVÁ, V., SIPKOVÁ, Ľ.: Quantitative analysis of income disparities. In: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarcznych : materiały IV konferencji naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. ISBN 978-83-7252-479-9. s. 47
Profesionálne aktivity:

<< späť

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné