Sunday 11.19.2017

Navigation

contact

Contact Address of SSOV

Marian Reiff
KOVE
Ekonomická univerzita
Dolnozemská 1/b
852 35 Bratislava
Slovakia
e-mail: ssov(at)dec.euba.sk

Bank Account

Bank: Slovenská sporiteľňa, Bratislava-mesto
Account number: 11485760/0900
Account name: Slovenská spoločnosť pre operačný výskum
IBAN: SK6009000000000011485760
BIC: GIBASKBX

 

Quick Links

Other Links