Dnes je:
Štvrtok 08.12.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

doc. Ing. Marián Goga, PhD.

Vedecká orientácia

kvantitatívne metódy a modely v mikroekonomickej a makroekonomickej analýze

Pedagogická činnosť

Vedecká a výskumná činnosť (výber)

Profesionálny rast

1971-1976 Fakulta riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, špecializácia ekonomicko-matematické výpočty          
1983           obhájená kandidátska dizertačná práca vo vednom odbore 62-02-9 Teória riadenia a plánovania 
1989           vymenovaný za docenta pre odbor ekonomicko-matematické výpočty    
2003-2008 vymenovaný do funkcie mimoriadny profesor
2008           vymenovaný do funkcie docent

Pracovné zaradenia

1976-1979 asistent na Katedre ekonomicko-matematických výpočtov Fakulty riadenia VŠE v Bratislave
1979-1989 odborný asistent na KEMV FR VŠE v Bratislave
1995-2000 prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy na Fakulte hospodárskej informatiky EU v Bratislave
2000-2007 prorektor pre vedu a doktorandské štúdium na EU v Bratislave

Publikačná činnosť

Členstvo vo vedeckých orgánoch, vedeckých radách a spoločnostiach

1995-          člen vedeckej rady Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave
1997-          člen spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor Ekonometria a operačný výskum na
                    FHI EU v Bratislave
1989-          člen Spoločnosti pre operačný výskum a ekonometriu na FHI EU v Bratislave
2000-2007  predseda redakčnej rady Ekonomických rozhľadov na EU v Bratislave
2000-2007  člen a podpredseda vedeckej rady EU v Bratislave
2000-          člen Rady pre vedu a techniku pri RVŠ SR v Bratislave
2007-          člen Akademického senátu FHI EU
2007-          člen Rady vysokých škôl v SR (zástupca za FHI EU)
2007-          predseda Rady výskumu na FHI EU

 

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné