Dnes je:
Sobota 01.10.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

Ing. Soňa Coss, PhD.

Odborný asistent
 • email: sona.coss@gmail.com
 • kancelária: D7.12
 • telefón: (421 2) 672 95 712
 • klapka: 5712
 • aktuálne konzultačné hodiny
 •  
  Vedecká orientácia:

  Analýzy hospodárskych a sociálnych javov
  Demografické analýzy

  Prednášky a cvičenia z predmetov:

  Demografická štatistika
  Podnikohospodárska štatistika
  Základy hospodárskej štatistiky
  Analýza kategoriálnych údajov
  Štatistika

  Profesionálny rast

  1994 - 1999 – Ing. - Katedra štatistiky, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická Univerzita, Bratislava
  1999 - 2005 – PhD. - v odbore 62-11-9 Štatistika, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická Univerzita, Bratislava, Téma dizertačnej práce: Úmrtnosť v Slovenskej republike v období 1991 až 2000.

  Vedecká činnosť

  Vedúca projektu:
  IGPM č. 2317117/08 - Socioekonomické indikátory a modely na analýzu vývoja hospodárskeho procesu

  Spoluriešiteľka projektov:
  IGP č. 0233/00 - Analýza ukazovateľov sociálno-ekonomického rozvoja z pohľadu regiónov SR
  IGP č. 170019/03 - Regionálna štatistika – nástroj regionálnej politiky pri začleňovaní Slovenskej republiky do Európskej únie
  VEGA 1/1264/04 - Aktuárske modely v oblasti penzijného a nemocenského poistenia
  IGPM č. 2317109/05 – Štatistická analýza úrovne slovenského vysokého školstva a jeho konkurencieschopnosť v Európskej únii
  VEGA č. 1/0092/15 – Moderné prístupy k navrhovaniu komplexných štatistických prieskumov

  Vybraná publikačná činnosť

  1. Rublíková, E. - Labudová, V. - Sandtnerová, S.: Analýza kategoriálnych údajov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 172 s. VEGA 1/0437/08. ISBN 978-80-225-2710-1
  2. Sodomová a kol.: Štatistika pre bakalárov. Kapitola 4: Regresná a korelačná analýza. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 246 s. ISBN 978-225-3614-1
  3. Sodomová, E. - Coss, S.: Business demography- an instrument for assessing changes in growth and employment . In Contemporary problems of transformation process in the Central and East European countries: proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak scientific seminar held on September 22. - 24., 2010. - Lviv : Lviv Academy of Commerce Publishing House, 2011. - p. 25 - 33.
  4. Sandtnerová, S. - Sivašová, D.: The main changes in marital behaviour in Slovakia. In Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries / edited by Józef Pociecha. - Krakow : Cracow University of Economics Press, 2009. - ISBN 978-83-7252-457-7. - ISSN 1899-6205. - p. 141 - 148.
  5. Sandtnerová, S.: The Main Mortality Changes in the Slovak Republic During the Period 1991-2000. In.: 12thPolish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar – „Comparative Analysis of Socio-Economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries“. Krynica, 2005.
  6. Sandtnerová, S.: Štandardizácia ako nástroj pri posudzovaní regionálnych rozdielov v úmrtnosti. In: Ekonomika a informatika – Vedecký časopis. 1/2004, str. 200-208. ISSN 1336-3514
  7. Sandtnerová, S. – Libičová, L.: Application of Exponential Smooting by Analysis of Selected Demographic Indicators Slovak Republic. In: The 9th Polish-Slovak Ukrainian Seminar „International Comparisons of Socio-Economic Consequences of Transition Processes in Central-East Europen Countries“. Krynica, 2003 , str. 227-232. ISBN 83-911355-3-5
  8. Sandtnerová, S. – Sivašová, D.: Age structure of population in Slovak Republic between 1945-1998. In: Zborník príspevkov z 8. medzinárodného Ukrajinsko-Poľsko-Slovenského vedeckého seminára – „Problems of economical statistics in transition countries“, v dňoch 24.-26.10.2001, Kyiv, Ukraina. Str. 192-199 ISBN 966-574-368-6

  << späť

  AIS
  Akademický informačný systém

  Rýchle linky - škola

  Rýchle linky - knižnica

  Rýchle linky - veda

  Rýchle linky - ostatné