Dnes je:
Sobota 01.10.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

Ing. Ľubica Hurbánková, PhD.

 
Vedecká orientácia:

Aplikácia štatistických metód na modelovanie vybraných indikátorov trvalo udržateľného rozvoja v kontexte Európskej únie, štatistické meranie a analýza makroekonomických indikátorov na Slovensku a v krajinách Európskej únie pomocou mier variability, miery rozdielnosti, mier podobnosti štruktúr, príspevkovej metódy a pyramidálnych modelov.

Pedagogická činnosť:

Štatistika, Štatistické metódy, Metódy štatistického porovnávania, Hospodárska štatistika, Národohospodárska štatistika, Podnikovohospodárska štatistika, Systém národných účtov
>> podklady k vyučovaným predmetom

Vedecká činnosť:

Spoluriešiteľka projektov:

 1. IGP č. 170019/03 Regionálna štatistika – nástroj regionálnej politiky pri začleňovaní Slovenskej republiky do Európskej únie
 2. IGPM č. 2317109/05 Štatistická analýza úrovne slovenského vysokého školstva a jeho konkurencieschopnosť v Európskej únii
 3. VEGA 1/4586/07 Modelovanie sociálnej situácie obyvateľstva a domácností v Slovenskej republike a jej regionálne a medzinárodné porovnania
 4. VEGA 1/0501/14 Podnik z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti

Vedúca projektu:

 1. IGPM 2317122/2010 Modelovanie vybraných indikátorov trvalo udržateľného rozvoja v kontexte Európskej únie

Vzdelanie a kvalifikácia:

 
Vybraná publikačná činnosť:
 1. HURBÁNKOVÁ, Ľ. 2014. Analýza hrubého domáceho produktu a jeho faktorov na Slovensku podľa klasifikácie SK NACE. In Ekonomické rozhľady: vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review = scientific journal of the University of Economics Bratislava, Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X. Roč. č. 43, č. 4 (2014), s. 481 - 493.
 2. HURBÁNKOVÁ, Ľ. 2014. Analýza počtu pracujúcich v jednotlivých krajoch SR pomocou pyramidálneho modelu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514. Roč. 12, č. 2 (2014), s. 15-24.
 3. HURBÁNKOVÁ, Ľ. 2013. Analýza produktivity zamestnanca v krajoch Slovenska na základe pyramidálneho modelu. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings / zostavenie zborníka Anna Šlosárová, Janette Brixová ; recenzenti Igor Bandurič, Ivan Brezina. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4, s. 1-9 CD-ROM.
 4. HURBÁNKOVÁ, Ľ. 2012. Analýza variability domáceho dopytu a jeho zložiek na Slovensku. In Vybrané výsledky vedeckovýskumnej činnosti Fakulty hospodárskej informatiky v roku 2012 : zborník vedeckých statí / zostavila Anna Šlosárová ; recenzenti: Eva Kotlebová, Ladislav Kovaľ, Eva Rublíková, Božena Soukupová, Ján Mázik. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3525-0, s. 17-31.
 5. HURBÁNKOVÁ, Ľ. 2011. Bodovacia metóda a jej aplikácia na indikátory trvalo udržateľného rozvoja vo vybraných krajinách Európskej únie. In Význam a možnosti aplikácie štatistických metód v ekonomickej praxi : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti 60-teho výročia založenia Katedry štatistiky : 10. novembra 2010 Bratislava / editor Eva Sodomová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3340-9. s. 110-120.
 6. HURBÁNKOVÁ, Ľ. – ĎURKA, P. 2011. Analýza zmien v štruktúre HDP vo vybraných krajinách EÚ. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2011. ISSN 1336-3514. Roč. 9, č. 2 (2011), s. 56-66.
 7. SIVÁK, R. a kol. 2011. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. (Economics). ISBN 978-80-89393-45-9. Ľubica Hurbánková, s. 81, 131, 195, 196, 197, 346.
 8. HURBÁNKOVÁ, Ľ. – ILAVSKÁ, Z. 2010. Vývoj indikátora miera zamestnanosti vo vybraných krajinách EÚ 27 v rokoch 2000 – 2008. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : CD s recenzovanými příspěvky : 6. ročník : Zlín 15. dubna 2010. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-9].
 9. HURBÁNKOVÁ, Ľ. 2009. Analýza nezamestnanosti na Slovensku pomocou pyramidálneho modelu. In Hospodářská politika v zemích EU: ekonomická krize - výzvy budoucnosti [elektronický zdroj] : VII. ročník mezinárodní konference, 16.-18.9.2009 Trojanovice. Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2022-4, s. 1-14.
 10. HURBÁNKOVÁ, Ľ. – JAKUBCOVÁ, Z. 2009. Measuring inflation by unit labour costs In Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries / edited by Józef Pociecha. - Krakow : Cracow University of Economics Press, 2009. ISBN 978-83-7252-457-7. ISSN 1899-6205, s. 117-126.
 11. HURBÁNKOVÁ, Ľ. 2008. Tvorba pyramidálnych modelov na meranie a analýzu efektívnosti pomocou indikátora hrubá pridaná hodnota PER CAPITA.
 12. Pacáková, V. – a kol.: Štatistika pre ekonómov : zbierka príkladov A. Bratislava : IURA EDITION, 2005. 178 s. : obr., tab., (Ekonómia). ISBN 80-8078-032-3. Ľubica Hurbánková. Kap. 7. s. 150-166
 13. Pacáková, V. – a kol.: Štatistika pre ekonómov : zbierka príkladov B. Bratislava : IURA EDITION, 2005. 268 s. : diagr., grafy, obr., tab., (Ekonómia). ISBN 80-8078-033-1. Ľubica Hurbánková. Kap. 7. s. 225-244
 14. Pardelová, R. – Hurbánková, Ľ.: The possibilities of GDP per capita analysis and comparison in V4 countries. In: A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries. Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainiam Scientific Seminar organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics. Krynica: 2005. s. 17-27 
Profesionálne aktivity:

<< späť

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné