Dnes je:
Štvrtok 26.05.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Mikroekonomická analýza

Mikroekonomická analýza

Anotácia predmetu

Pojmový aparát mikroekonomickej teórie. Požiadavky a zdroje v ekonomickom systéme. Analýza ponuky a dopytu a podmienky rovnováhy na trhu. Modelový prístup neoklasickej teórie spotrebiteľa a teórie firmy. Optimálne rozhodovanie spotrebiteľa. Produkčné funkcie a ich vlastnosti. Elasticita výstupu. Hraničná miera technologickej substitúcie. Optimálne rozhodovanie firmy. Modelovanie krátkodobej a dlhodobej rovnováhy firmy. Nákladová analýza. Minimalizácia nákladov. Maximalizácia zisku firmy. Podmienky rovnováhy firmy v prostredí dokonalej konkurencie. Podmienky rovnováhy firmy v oligopolnom a v monopolnom prostredí.

Gestor predmetu  prof. Ing. Michal Fendek, CSc.
Syllabus predmetu  Syllabus
Vyučujúci  prof. Ing. Michal Fendek, CSc.
 Ing. Andrea Furková, PhD.
Literatúra
Prednášky
Cvičenia
 1. Matematický aparát používaný v kvantitatívnej mikroekonómii. Derivácie, určitý integrál, úlohy na voľný a viazaný extrém. - Zadanie1
 2. Dopyt a ponuka z hľadiska komparatívnej statiky. Medzinárodný obchod a jeho efekty. Obmedzenia medzinárodného obchodu a ich efekty. - Zadanie2
 3. Optimálna stratégia spotrebiteľa. Zmena ceny alebo príjmu spotrebiteľa. Dopytová funkcia. Cenové a dôchodková elasticita dopytu. Cenovo – spotrebná a dôchodkovo - spotrebná krivka. Engelove krivky a dopytová funkcia. - Zadanie3
 4. Vplyv priamych a nepriamych daní. Liberalizácia cien a kompenzácie formou dotácií od štátu výrobcom alebo spotrebiteľom. Rôzne funkcie užitočnosti. - Zadanie4
 5. Postupnosť odvodenia Hicksovej funkcie dopytu. Príjmové a substitučné efekty rozhodovania podľa Slutského a podľa Hicksa. - Zadanie5
 6. Produkčná analýza. Produkčné funkcie. Elasticita výstupu a tri štádia produkcie. Sektor efektívneho rozhodovania firmy. - Zadanie6
 7. Priebežná skúška.
 8. Nákladová analýza. Maximalizácia produkcie pri fixovanej úrovni nákladov. Minimalizácia nákladov pri fixovanej úrovni produkcie. Nákladové funkcie. Maximalizácia zisku. - Zadanie7
 9. Dokonalá konkurencia. Zisk firmy, akceptovateľná a neakceptovateľná strata firmy. Ponuka firmy a ponuka odvetvia. - Zadanie8
 10. Nedokonalá konkurencia – monopol. Optimalizácia výrobnej stratégie monopolu. Zisk a strata monopolu. Cenová diskriminácia monopolu troch stupňov. - Zadanie9
 11. Zdaňovanie monopolu. Daň z množstva produkcie, daň z obratu, daň zo zisku. Oligopol. Cournotov model a Stackelbergov model rovnováhy duopolu. - Zadanie10
 12. Analýza koncentrácie odvetví.

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné