Dnes je:
Pondelok 25.09.2023
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.

Zástupkyňa vedúcej katedry

 
Vedecká orientácia:

Aplikácia viacrozmerných štatistických metód s využitím štatistického balíka SAS, Statgraphics a iných

so zameraním v teoretickej oblasti na: 
Aplikácie viackriteriálneho hodnotenia v rôznych oblastiach sociálno-ekonomického života 
Hľadanie skrytých vzťahov pomocou metód zníženia dimenzie – metóda hlavných komponentov, faktorová analýza 
Segmentácia a zhlukovanie podobných objektov charakterizovaných určitými vlastnosťami 
Určenie diskriminačnej funkcie ako spôsobu rozlíšenia medzi vytvorenými skupinami a klasifikácia nových objektov

so zameraním v praktickej oblasti na: 
Analýzu veľkosti a efektívnosti priemyslu v regiónoch SR 
Analýzu príjmov a výdavkov domácností SR 
Rôzne medzinárodné porovnávania

 
Pedagogická činnosť:

Viacrozmerné štatistické metódy Štatistika A, Štatistika B, Štatistika, Štatistické metódy
>> podklady k vyučovaným predmetom

 
Vedecká činnosť:

Vedúca projektov:

VEGA 1/2631/05: Analýza možnosti aplikácie viacrozmerných štatistických metód na skúmanie ekonomických výsledkov na príklade priemyslu SR prípadne iných oblastí ekonomiky. Doba riešenia: 2005 – 2007

VEGA 1/0501/14: Podnik z pohľadu demografie – nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti. Doba riešenia: 2013 – 2016

Spoluriešiteľka projektov:

IGÚ 0226: Analýza vybraných sociálno-ekonomických javov v SR. Doba riešenia: 1999-2001

IGÚ 15: Analýza aktuálneho ekonomického vývoja v priemysle a stavebníctve SR. Doba riešenia: 2002-2004

VEGA 1/4586/07: Modelovanie sociálnej situácie obyvateľstva a domácností v Slovenskej republike a jej regionálne a medzinárodné porovnania. Doba riešenia: 2007 – 2009

APVV 0649-07: Analýza regionálnych disparít v Slovenskej republike. Doba riešenia: 2008 – 2010

7. rámcový program Európskej únie: LLLIGHT in Europe: LifeLong Learning, Innovation, Growth and Human capital Tracks in Europe (Celoživotné vzdelávanie, inovácia, rast a toky ľudského kapitálu v Európe). Doba riešenia: 2013 – 2015

 
Vzdelanie a kvalifikácia:
 
Vybraná publikačná činnosť:

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 1. CHAJDIAK, Jozef - BOLGÁČ, Ján - BOLLOVÁ, Ľubica - BREZINA, Ivan - HLÚCH, P. - IVANIČOVÁ, Zlatica - ORAVEC, Ladislav - RUBLÍKOVÁ, Eva - STANKOVIČOVÁ, Iveta - TEREK, Milan - VAVROVÁ, Marianna - VOJTKOVÁ, Mária - ŽIRKOVÁ, Alena. Štatistický analytický systém. 1. vyd. Bratislava : Statis, 1992. 234 s. ISBN 80-85659-00-X.
 2. RADVANSKÝ, Marek - WORKIE TIRUNEH, Menbere - FRANK, Karol - JECK, Tomáš - KORÓNY, Samuel - KOŽIAK, Radoslav - SUDZINA, František - VOJTKOVÁ, Mária. Analýza determinantov regionálnych rozdielov v Slovenskej republike : (vybrané aplikácie). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 304 s. [15,478 AH]. ISBN 978-80-7144-183-0.

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách a učebné texty

 1. PACÁKOVÁ, Viera - LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica - ŠOLTÉS, Erik - VOJTKOVÁ, Mária. Štatistické metódy pre ekonómov. Bratislava : Iura Edition, 2009. 405 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-284-9.
 2. STANKOVIČOVÁ, Iveta - VOJTKOVÁ, Mária. Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. Bratislava : Iura Edition, 2007. 261 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-152-1.
 3. PACÁKOVÁ, Viera - HURBÁNKOVÁ, Ľubica - KOTLEBOVÁ, Eva - PRÍHODOVÁ, Iveta - SIVAŠOVÁ, Daniela - SODOMOVÁ, Eva - STEMPEL, Martin - ŠOLTÉS, Erik - VOJTKOVÁ, Mária. Štatistika pre ekonómov : zbierka príkladov A. Bratislava : IURA EDITION, 2005. 178 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-032-3.
 4. PACÁKOVÁ, Viera - HURBÁNKOVÁ, Ľubica - KOTLEBOVÁ, Eva - PRÍHODOVÁ, Iveta - SIVAŠOVÁ, Daniela - SODOMOVÁ, Eva - STEMPEL, Martin - ŠOLTÉS, Erik - VOJTKOVÁ, Mária. Štatistika pre ekonómov : zbierka príkladov B. Bratislava : IURA EDITION, 2005. 268 s. Ekonómia, B. ISBN 80-8078-033-1.

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

 1. VOJTKOVÁ, Mária - KVETAN, Vladimír. Regionálna analýza priemyslu Slovenska podľa vybraných ukazovateľov. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 9, s. 870-890.
 2. VOJTKOVÁ, Mária - LABUDOVÁ, Viera. Regionálna analýza výdavkov a príjmov domácností v Slovenskej republike. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 8, s. 802-820. APVV-0649-07.

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch, vedeckých zborníkoch, monografiách

 1. GROSSMANOVÁ, Marta - VOJTKOVÁ, Mária - KITA, Pavol. Role of brand loyalty in purchase of sports shoes. In Vezetéstudomány. - Budapest : Budapesti Corvinus egyetem, 2009. ISSN 0133-0179, 2009, évf. XL, sz. 6, s. 60-67.
 2. LABUDOVÁ, Viera - VOJTKOVÁ, Mária - LINDA, Bohdan. Aplikácia viacrozmerných metód pri meraní chudoby. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2010. ISSN 1212-3609, 2010, roč. 13, č. 1, s. 6-22. VEGA 1/4586/07.
 3. VOJTKOVÁ, Mária. A multidimensional evaluation of social cohesion in the European community. In Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries. - Krakow : Cracow University of Economics Press, 2009. ISBN 978-83-7252-457-7. ISSN 1899-6205, s. 179-190.
 4. SODOMOVÁ, Eva - VOJTKOVÁ, Mária - PACÁK, Branislav. Market research as a source of information about social situation. In Statistics in management of social and economic development : 14th ukrainian-polish-slovak scientific conference. - Odesa : PALMIRA, 2008, s. 21-27.
 5. VOJTKOVÁ, Mária. The evaluation of regional employment disparities. In Data analysis methods in economics research, nr.11 : studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Kraków : Universytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. ISBN 978-83-7252-478-2, s. 125-136. 1/4586/07.
 
Profesionálne aktivity:

 

<< späť

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné