Sunday 07.25.2021

SSOR

Conference of SSOR

FHI

 

staff

 

doc.Ing. Ľubica Hrnčiarová, PhD.

 • email: hrnciaro@euba.sk,
 • kancelária: D7.31,
 • telefón: (421 2) 672 95 731,
 • klapka: 731
 • Vedecká orientácia:

  Štatistické riadenie kvality

  Pedagogická činnosť

  Prednášky a cvičenia z predmetov:
  Štatistika A
  Štatistika B
  Výberové skúmanie

  Vedecká činnosť

  Názov úlohy: VEGA č.1/1247/04: Progresívne štatistické techniky a rozhodovanie v procese zlepšovania kvality Doba riešenia: 2004 - 2006
  Názov úlohy: VEGA č.1/3 182/06: Zlepšovanie kvality produkcie strojárskych výrobkov pomocou štatistických metód Doba riešenia: 2006 - 2008

  Profesionálny rast

  1971 – 1976 - Fakulta riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, špecializácia Automatizované systémy riadenia,
  1976 - 1979 - výskumný pracovník vo Výskumnom ústave finančnej a úverovej sústavy v Bratislave.
  1979 - 1985 - vedecký ašpirant vo Výskumnom ústave životnej úrovne v Bratislave. Po začlenení Výskumného ústavu životnej úrovne do Ústredného ústavu národohospodárskeho výskumu pracovala ako výskumný pracovník v oddelení Životná úroveň a sociálny rozvoj.
  1984 – kandidát ekonomických vied na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave,
  1985 - 1987 - pedagóg na Strednej ekonomickej škole na Račianskej ul. v Bratislave.
  1987 – 2001 - odborný asistent na Katedre štatistiky.
  2001 – habilitovaný docent pre vedný odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní, na Ekonomickej univerzite v Bratislave
  2001 - doteraz - docent na Katedre štatistiky.

  Vybraná publikačná činnosť

  1. Terek M., Hrnčiarová Ľ.: Štatistické riadenie kvality. vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 1999
  2. Terek M., Hrnčiarová Ľ.: Štatistické riadenie kvality.IURA EDITION, s.r.o., Bratislava 2004
  3. Terek. M.-Hrnčiarová Ľ.: Analýza spôsobilosti procesu, vydavateľstvo EKONÓM 2001
  4. Hrnčiarová, Ľ. – Terek, M.: Analýza spôsobilosti výrobného procesu indexami spôsobilosti prvej, druhej a tretej generácie, SLOVENSKÁ ŠTATISTIKA A DEMOGRAFIA 3/2002, ŠÚSR

  Členstvo vo vedeckých orgánoch, radách a spoločnostiach

  Slovenská technická normalizačná komisia TNK 71 – Aplikácia štatistických metód,

  ( späť )

   

  Partners

  Journals

  Conferences of Partners