Sunday 07.25.2021

SSOR

Conference of SSOR

FHI

 

staff

Ing. Michal Grell, PhD.

· email: grell@euba.sk
· kancelária: E8.06,
· telefón: (421 2) 672 95 856,
· klapka: 856

Vedecká orientácia:

Informatizácia ekonomiky, informačné systémy vo verejnom sektore, informačné systémy v súkromnom sektore

Pedagogická činnosť:

Informačná ekonomika, Informačné systémy verejnej správy, Informačné systémy výrobného podniku, Informačné systémy podnikov služieb, Podpora rozhodovacích procesov

Vzdelanie:

Základná deväťročná škola (Kvačalova, Ružová dolina, Novohradská), 1956 – 1965
Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Novohradská, 1965 – 1968, maturita
Vysoká škola ekonomická Bratislava, Fakulta riadenia, Ekonomicko-matematické výpočty, 1975 – 1980, štátnica, Ing.
Externá vedecká ašpirantúra na VŠE, odbor teória riadenia a modelovania ekonomických procesov, 1982 – 1988, obhajoba dizertačnej práce, CSc. (PhD.).

Zamestnania:

EU Bratislava, FHI, KAI, odborný asistent, 1.10.1999 – doteraz
Štatistický úrad SR, vedúci oddelenia projektov ŠIS, 1.1.1995 – 30.4.1999
Ministerstvo hospodárstva SR, riaditeľ odboru informatiky, 1.8.1990 – 31.12.1994
Slovenská komisia pre plánovanie a VTR, vedúci oddelenia informatiky, 1.1.1986 – 31.7.1990
Výpočtové laboratórium SKPV, sam. odb. prac., programátor-analytik, 22.7.1974 – 31.12.1985
Výskumné laboratórium obrábania, Strojnícka fakulta SVŠT, programátor, 1.9.1973 – 15.7.1974
Montážny podnik spojov Bratislava, sam. technik spojov, 1.9.1969 – 31.8.1973

Iné profesionálne aktivity:

Člen Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky
Člen Akreditačnej a edičnej komisie Fakulty hospodárskej informatiky

Projekty:

Podieľal sa na 25 výskumných správach a projektoch z oblasti Software pre vybrané disciplíny, Aplikácie matematických metód a výpočtovej techniky pri riadení a plánovaní hospodárstva Slovenska, Automatizovaného systému plánových výpočtov národných plánovacích orgánov, Metodologických aspektov tvorby informačného systému štátnej správy a štátneho informačného systému, Prípravy a otvorenia špecializácie Informačné systémy a technológie v ekonomike, programu Leonardo da Vinci, projektu VEGA Obchodné služby, ich úloha a prínos do ekonomiky Slovenska a jej konkurencieschopnosti v etape integrácie do EÚ trhu, The Millenium Project. State of the Future. American Council for The United Nations Univerzity. Washington D.C. (project participant).

Výber z publikačnej činnosti:

Russev, S., Závodný, P., Grell, M., Polášek, I.: Metódy vývoja informačných systémov. Bratislava: EKONÓM, 2002, 342 s. ISBN 80-225-1542-6.
Štefánek, J., Grell, M., Klinec, I.: Informatizácia ekonomických objektov v informačnej spoločnosti. Bratislava: EKONÓM, 2005, 395 s. ISBN 80-225-2144-2.
Grell, M., Bačová, I., Babirád, J.: Informačné systémy v štátnej správe. Bratislava: EKONÓM, 2002, 214 s. ISBN 80-225-1470-5.
Grell, M.: Informačná ekonomika. Bratislava: EKONÓM, 2002, 163 s. ISBN 80-225-1561-2.
Grell, M., Majirský, M., Bačová, I.: Hospodárska informatika. Bratislava: EKONÓM, 2003, 153 s. ISBN 80-225-1708-9.
Grell, M., Majirský, M., Bačová, I.: Hospodárska informatika. 2. vydanie. Bratislava: EKONÓM, 2006, 153 s. ISBN 80-225-2158-2.
Grell, M., Majirský, M., Bačová, I.: Informačné systémy v ekonomike. Bratislava: EKONÓM, 2006, 190 s. ISBN 80-225-1712-7.
Grell, M., Bačová, I., Bartoníčková, M., Rakovská, E.: Informačné systémy verejnej správy. Bratislava: EKONÓM, 2004, 165s. ISBN 80-225-1910-3.
Grell, M.: Informačná ekonomika. 2. vydanie. Bratislava: EKONÓM, 2004, 163 s. ISBN 80-225-1945-6.
Grell, M.: Informačné systémy v národnom hospodárstve. Bratislava: EKONÓM, 2005, 159s. ISBN 80-225-1953-7.
Chajdiak, J., Grell, M.: Podpora rozhodovacích procesov. Bratislava: STATIS, 2006, 173s. ISBN 80-85659-42-5.

 

Partners

Journals

Conferences of Partners